Kdo je kdo a co je co

Fakulty ČVUT

jsou základními součástmi ČVUT.

Vysokoškolské ústavy ČVUT

ČVUT zřizuje jako součásti určené pro výkon výzkumné, umělecké nebo další tvůrčí činnosti.

Další součásti ČVUT

Akademické poradní sbory ČVUT zřizuje rektor ČVUT. Stálými poradními sbory rektora jsou kolegium rektora ČVUT a grémium vedoucích pracovníků ČVUT. Jednání grémia vedoucích pracovníků se zúčastňuje zástupce studentů (jmenovaný rektorem z členů AS ČVUT) s hlasem poradním.

Akademický senát ČVUT je samosprávným zastupitelským orgánem ČVUT. Každá fakulta je zastoupena třemi akademickými pracovníky a dvěma studenty, rektorát, ústavy a další součásti ČVUT dohromady dvěma akademickými pracovníky a jedním studentem. AS ČVUT schvaluje vnitřní předpisy školy a jejích součástí, rozpočet předložený rektorem a kontroluje využívání finančních prostředků a schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření.

Rektor ČVUT je vrcholným představitelem a reprezentantem ČVUT. Za výkon své činnosti odpovídá rektor ČVUT AS ČVUT. Rektor ČVUT jmenuje a odvolává děkany fakult ČVUT, ředitele vysokoškolských ústavů, kvestora a ředitele dalších součástí ČVUT.

Prorektoři ČVUT zastupují rektora ČVUT v rozsahu, který jim rektor určí. Úseky činnosti prorektorů jsou vymezeny takto: pedagogická činnost, vědecká a výzkumná činnost, zahraniční styky, rozvoj ČVUT, výstavba ČVUT, vnější vztahy.

Vědecká rada ČVUT se skládá z významných představitelů oborů, v nichž vysoká škola uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce této školy. Vědecká rada mimo jiné projednává dlouhodobý záměr veřejné vysoké školy a schvaluje studijní programy.>

Disciplinární komise ČVUT

Členy a předsedu disciplinární komise veřejné vysoké školy jmenuje rektor z řad členů akademické obce. Polovinu členů tvoří studenti. Disciplinární komise ČVUT projednává disciplinární přestupky studentů ČVUT.

Správní rada veřejné vysoké školy

Členy správní rady veřejné vysoké školy po projednání s rektorem jmenuje a odvolává ministr tak, aby v ní byli přiměřeně zastoupeni představitelé veřejného života, územní samosprávy a státní správy. Správní rada se vyjadřuje k dlouhodobému záměru školy a k dalším věcem.

Kvestor ČVUT

Kvestor řídí hospodaření a vnitřní správu školy a vystupuje jejím jménem v oblasti obchodní, finančně-právní a správní. Zajišťuje hospodaření s prostředky školy. Kvestor stojí v čele rektorátu.

Kdo je kdo na ČVUT

Rektor: Prof.Ing. Jiří Witzany, DrSc.
Prorektor pro pedagogickou činnost Prof. Ing. Vladimír Stejskal, CSc.
Prorektor pro rozvoj Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.
Prorektor pro vědu a výzkum Prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc.
Prorektor pro zahraniční styky Prof. RNDr. Miroslav Vlček, DrSc.
Prorektor pro výstavbu Prof .Ing. arch. Arnošt Navrátil, CSc.
Prorektor pro vnější vztahy Prof.Ing. František Vejražka, CSc.
Kvestor: Doc. Ing. Zdeněk Vospěl, CSc.
Předseda Akademického senátu ČVUT Ing. Jaromír Sodomka, CSc.
Děkani:
Fakulta elektrotechnická Prof. Ing.Vladimír Kučera,DrSc.
Fakulta strojní Prof.Ing. Petr Zuna, CSc.
Fakulta stavební Doc.Ing. Ladislav Lamboj, CSc.
Fakulta architektury Prof.Ing. arch.Bohumil Fanta, CSc.
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Prof.Ing. Miloslav Havlíček, DrSc.
Fakulta dopravní Prof.Ing. Josef Jíra, CSc.

 

Fakulta stavební (F1, FSv)

Adresa:

Thákurova 7, 166 29 Praha 6

http://www.fsv.cvut.cz

Vedení fakulty:

Děkan:

Doc. Ing. Ladislav Lamboj, CSc.

Proděkani:

Doc.Ing.Karel Mareš,CSc., pro pedagogickou činnost

Doc.Ing. Josef Jettmar,CSc., pro rozvoj fakulty

Prof.Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., pro vědeckou, výzkumnou a experimentální činnost

Prof.Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., pro vnější vztahy a zahraniční styky

Doc.Ing. Jindřich Šmejcký, CSc., pro výstavbu

Tajemník fakulty:

Ing. Jaroslav Pavlík

Studijní oddělení:

telefon:

224 354 491

fax:

224 310 737

e-mail:

paldova@fsv.cvut.cz

Úřední hodiny studijního oddělení:

Pondělí

8:30-11:00

Úterý

14:00-15:30

Středa

8:30-11:00

Čtvrtek

13:30-15:00

Pátek

 

Fakulta stavební vznikla v roce 1960 sloučením samostatných fakult architektury a pozemního stavitelství, inženýrského stavitelství, fakulty zeměměřické a ze stavebního směru zrušené fakulty ekonomického inženýrství. V roce 1976 se z ní opět vyčlenila fakulta architektury.

Fakulta stavební má podle statutu za úkol ve vzájemné spolupráci oborů, kateder a pracovišť fakulty vychovávat inženýry pro výstavbu ve všech formách studia tak, aby si osvojili znalosti potřebné k řešení technického a technickoekonomického rozvoje ve stavebnictví, zajišťovat úroveň vědecké práce, její komplexnost a orientaci pro řešení závažných úkolů rozvoje vědy a stavebnictví, být centrem pro kulturní činnost v oblasti výstavby.

Pro výuku a její podporu slouží studentům Experimentální centrum, Centrum experimentální geotechniky, Laboratoř ekologických rizik městského odvodnění a Výpočetní a informační centrum se středisky audio-video, počítačovými učebnami, tiskové středisko, fakultní knihovna s čítárnu a reprodukčním střediskem.


 

Fakulta strojní (F2, FS)

Adresa:

Technická 4, 166 07 Praha 6

http://www.fsid.cvut.cz

Vedení fakulty:

Děkan:

Prof. Ing. Petr Zuna, CSc.

Proděkani:

Doc. Ing. Ladislav Šubrt, CSc., pro pedagogickou činnost základního studia

Doc. Ing. Jan Vojtek, CSc., pro pedagogickou činnost oborového studia

Doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc., pro vědeckovýzkumnou činnost

Doc. Ing. Jan Čermák, CSc, pro zahraniční styky

Doc. Ing. Luboš Janko, CSc , pro racionalizaci a rozvoj fakulty

Tajemník fakulty:

Ing. Jiří Zápotocký

 

Studijní oddělení:

telefon:

233 339 966

fax:

233 332 270

e-mail:

doubrava@fsid.cvut.cz

Úřední hodiny studijního oddělení:

Pondělí

8:30-11:00 13:00-14:00

Úterý

 

Středa

8:30-11:00 13:00-15:00

Čtvrtek

8:00-11:00

Pátek

8:00-11:00

 

Fakulta strojního inženýrství byla založena v roce 1951. Začátkem 80. let se změnil název na Fakultu strojní ČVUT a do roku 1998 zde působilo celkem 33 kateder. K poslední reorganizaci došlo v roce 1998 zřízením 15 ústavů, které vznikly sloučením stávajících oborově příbuzných kateder. Ústavy se uvnitř dělí na odbory, které personálně, obsahovým zaměřením a skladbou výukových programů navázaly na předchozí katedry.

Změna společensko-politických poměrů v roce 1989 umožnila rozšíření zahraničních styků a mezinárodní vědecké spolupráce zejména se státy západní Evropy a severní Ameriky. Fakulta strojní se zapojila do mezinárodních vědeckých programů, např. TEMPUS, SOKRATES, LEONARDO da Vinci, ERASMUS, 4. a 5. rámcový program EU a dalších.

Fakulta strojní ČVUT v Praze poskytuje univerzitně-technické vzdělání a vychovává vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří jsou schopni řešit složité technické úlohy, a to při respektování všech hledisek etických, ekonomických, společenských i kulturně historických. Studium se vyznačuje interdisciplinaritou, humanizací obsahu studia a výchovou k osobní zodpovědnosti.


 

Fakulta elektrotechnická (F3, FEL)

Adresa:

Technická 2, 166 27 Praha 6

http://www.feld.cvut.cz

Vedení fakulty:

Děkan:

Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc.

Proděkani:

Doc. RNDr. Tomáš Bílek,CSc., pro pedagogickou činnost

Doc. Ing. Pavel Mach,CSc., pro rozvoj fakulty

Doc. Ing. Zbyněk Škvor, CSc., pro vědeckovýzkumnou činnost

Doc. Ing. Oldřich Starý, CSc., pro vnější vztahy

Tajemník fakulty:

Doc. Ing. Jan Wawrosz, CSc.

 

Studijní oddělení:

telefon:

224 353 913

fax:

224 355 840

e-mail:

kvasnick@feld.cvut.cz

Úřední hodiny studijního oddělení:

Pondělí

9:00-11:00

Úterý

12:00-13:00 -pouze pro vyřizování nejnutnějších potvrzení

Středa

8:00-11:00 13:30-15:30

Čtvrtek

12:00-13:00 -pouze pro vyřizování nejnutnějších potvrzení

Pátek

8:00-10:00

 

Úřední hodiny proděkana Doc. RNDr.Tomáše Bílka, CSc.

Středa

9:00-11:00 13:30-15:30

Pátek

8:00-10:00

 

Úřední hodiny proděkana Doc. Ing. Pavla Macha, CSc.

Úterý

9:00-11:00

Středa

9:00-11:00 13:30-15:30

Fakulta elektrotechnická ČVUT vznikla v roce 1950 rozdělením Vysoké školy strojního a elektrotechnického inženýrství ČVUT. Tradice vysokoškolské výuky elektrotechnických předmětů se však datuje již od roku 1884. V současné době 18 kateder fakulty vyučuje celkem šest tisíc studentů v bakalářském, magisterském nebo doktorském programu Elektrotechnika a informatika.

Fakulta vychovává vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří jsou schopni řešit složité technické úlohy, a to při respektování všech hledisek etických, ekonomických, společenských i kulturně historických. Studijní plány umožňují vytvořit individuální profil absolventa vhodným výběrem volitelných předmětů. Potřebný prostor je věnován manažerským, ekonomickým a humanitním předmětům. Formou projektové výuky se studenti podílejí na  tvůrčí práci kateder.

Fakulta je zapojena do mezinárodních výzkumných a výukových programů. Studenti se naučí nejméně dva světové jazyky a mohou absolvovat část studia na zahraničních univerzitách. Postupně se prosazují multimediální formy výuky.

Pro podporu výuky slouží studentům řada laboratoří, počítačových učeben, studoven s volným přístupem k počítači, fakultní knihovna s čítárnou a reprodukční středisko. K harmonickému rozvoji osobnosti přispívá sportovní zázemí fakulty a školy.

Při pedagogickém oddělení působí poradenské středisko pro studenty.


 

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (F4, FJFI)

Adresa:

Břehová 7, 115 19 Praha 1

http://www.fjfi.cvut.cz

Vedení fakulty:

Děkan:

Prof. Ing. Miloslav Havlíček, DrSc.

Proděkani:

Doc. Ing. Goce Chadzitaskos,CSc., pro pedagogickou činnost

Doc. Ing. Miroslav Čech, CSc., pro vědeckou a výzkumnou činnost a zahraniční styky

Doc. Ing. Milan Kálal, CSc., pro rozvoj fakulty

Tajemník fakulty:

Ing. Leopold Vrána

 

Studijní oddělení:

telefon:

222 310 277

fax:

222 320 861

e-mail:

holubova@fjfi.cvut.cz

Úřední hodiny studijního oddělení:

Pondělí

 

Úterý

9:00-11:30

Středa

9:00-11:30 14:00-16:00

Čtvrtek

13:00-15:00

Pátek

 
 

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská byla založena původně v rámci čs. jaderného programu v roce 1955. Postupně rozšířila svou působnost na široké spektrum matematických, fyzikálních a chemických oborů.

Fakulta je řešena bezbariérově a díky svému technickému vybavení umožňuje studium i zrakově postiženým. Studenti se aktivně podílejí na práci kateder a vědeckých týmů, naučí se nejméně dva světové jazyky, důvěrně se sžijí s výpočetní technikou (mj. každý student má možnost volného přístupu na Internet) a jsou schopni velmi rychlé orientace v mezioborové problematice. Řada z nich absolvuje studijní pobyty na zahraničních univerzitách. Z fakulty odcházejí všestranně připraveni a v praxi jsou vysoce úspěšní.

 


 

Fakulta architektury (F5, FA)

Adresa:

Thákurova 7, 166 34 Praha 6

http://www.fa.cvut.cz

Vedení fakulty:

Děkan:

Prof. Ing. Bohumil Fanta, CSc.

Proděkani:

Prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, pro pedagogickou činnost

Doc. Ing. arch. Petr Ulrich, CSc, pro vědu a výzkum

Ing. arch. Karel Maier, CSc., pro zahraniční vztahy

Tajemník fakulty:

Ing. Jiří Boháček

 

Studijní oddělení:

telefon:

224 353 728

e-mail:

noskova@fa.cvut.cz

Úřední hodiny studijního oddělení:

Pondělí

8:30-11:00

Úterý

8:30-11:00

Středa

14:00-15:30

Čtvrtek

8:30-11:00

Pátek

 
 

Výuka architektury na Českém vysokém učení technickém má hlubokou tradici. Její základy byly položeny v samých počátcích existence Stavovské inženýrské školy, která byla 18. 1. 1707 založena reskriptem císaře Josefa I. Významný pokrok ve výuce architektury nastal v minulém století. Za působení profesora F. J. Gerstnera (1756 - 1832) byla původní Stavovská inženýrská škola přeměněna v Pražskou polytechniku, která měla za úkol vychovávat odborníky pro domácí průmysl, stavebnictví a architekturu.

V roce 1920 - dva roky po vzniku samostatného Československa byla škola přejme nována na České vysoké učení technické. Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství byla jednou ze sedmi vysokých škol (fakult) ČVUT.

Studijní plán je komplexní a umožňuje kombinací povinných předmětů v bakalářském programu a povinných a povinně volitelných předmětů v navazujícím magisterském programu vytvořit individuální profil absolventa na společném univerzálním základu. Absolventi naleznou široké uplatnění v koncepční a projektové činnosti v investiční výstavbě, zejména při:
- navrhování a posuzování všech druhů pozemních staveb
- navrhování renovací souborů a staveb i památkově chráněných
- navrhování interiérů a výstav a dále ve specializovaných oborech jako např.:
- památková péče
- územní a prostorové plánování
- tvorba a ochrana krajiny a zahrad

Studijní plán odpovídá obsahem i rozsahem výuky požadavkům České komory architektů na získání autorizace.


 

Fakulta dopravní (F6, FD)

Adresa:

Konviktská 20, 110 00 Praha 1

http://www.fd.cvut.cz

Vedení fakulty:

Děkan:

Prof. Ing. Josef Jíra, CSc.

Proděkani:

Doc. Ing. Zdeněk  Votruba, CSc., pro pedagogickou činnost

Prof. Ing. Petr  Moos, CSc., pro vědeckou a výzkumnou činnost

Prof. Ing. Petr  Jirava, CSc., pro vnější vztahy a zahraniční styky

Doc. Ing. Bohumil  Kubát, CSc., pro rozvoj a výstavbu

Tajemník fakulty:

JUDr. Luďka Michálková

 

Studijní oddělení:

telefon:

224 359 503

fax:

e-mail:

hrackova@fd.cvut.cz

Úřední hodiny studijního oddělení:

Pondělí

8:30-11:00

Úterý

8:30-11:00

Středa

13:30-15:30

Čtvrtek

8:30-10:00

Pátek

 
 

Fakulta dopravní je jednou z šesti fakult Českého vysokého učení technického v Praze, a to fakultou zatím nejmladší. Fakulta dopravní byla zřízena od září 1952 původně jako součást ČVUT, samostatná Vysoká škola železniční zahájila činnost od školního roku 1953/54 v Praze-Karlíně se čtyřmi fakultami: stavební; strojní; elektrotechnická; dopravní. Měla tehdy 1200 studentů a 20 kateder. Od šk. roku 1960/61 byla přemístěna do Žiliny a změnila název na Vysoká škola dopravy a spojov. Po rozdělení ČSFR dochází ke vzniku Fakulty dopravní jako součásti ČVUT v Praze se zahájením výuky ve školním roce 1993/94.

Fakulta dopravní získala akreditaci pro inženýrské studium rozhodnutím Akreditační komise ČR z 5. května 1993. První Statut Fakulty dopravní byl schválen Akademickým senátem ČVUT 9. června 1993. Ve školním roce 1993/94 začalo studovat na fakultě v Praze prvních 200 studentů denního inženýrského studia, ve školním roce 1995/96 přibyli studenti bakalářského studia v Děčíně. V roce 1998 bylo slavnostně promováno 70 prvních absolventů inženýrského studia a 15 prvních absolventů bakalářského studia.V akademickém roce 2001/02 studovalo na fakultě ve všech studijních programech 1542 studentů.

Fakulta má sídlo v ulici Konviktská 20, 110 00 Praha 1, kde je děkanát, katedry K612, K614 a K620 a učebny pro výuku studentů. Další katedry - K611 a K618 a učebny fakulty se nachází v budově Na Florenci 25, 110 00 Praha 1 a v Horské 3, 128 00 Praha 2 - K613, K615, K616, K617, K618, K619 a K621. V březnu 2000 byl založen na pracovišti Fakulty dopravní v Děčíně, Pohraniční 1, Ústav pro bakalářská studia, který zajišťuje výuku v bakalářském studijním programu obor Logistika v dopravě a telekomunikacích.(Tel.: 412 512 725, 412 512 736; vedoucí ústavu: Doc. Ing. František Drastík, CSc.; studijní oddělení: Monika Švandová, e-mail: svandova@dc.fd.cvut.cz.).